Επιλογή Σελίδας

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ.» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή προέρχονται [ενδεικτικά μέσω αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα, αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής ως μέλους, mail, fax, εταιρικής κάρτας, φορολογικών εντύπων, site του Σωματείου, βάσεων δεδομένων, τρίτων συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.], σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Σωματείο με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

Είδος Δεδομένων:

Α) Βασικά Δεδομένα Ταυτοποίησης – Επικοινωνίας, όπως:

ονοματεπώνυμα γονέων και ανηλίκου που συμμετέχει στο πρόγραμμα,

αριθμούς τηλεφώνων, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα  γονέων

ημερομηνία γέννησης και ΑΜΚΑ ανηλίκου

Β) Δεδομένα Υγείας, όπως: αλλεργίες σε φάρμακα, τροφές και υλικά, προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες κ.λπ. του ανηλίκου που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Γ) Βιομετρικά δεδομένα, όπως: φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. του ανηλίκου που συμμετέχει στο πρόγραμμα

Σκοποί Επεξεργασίας:

  • Στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σωματείου μας
  • Για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης η οποία συνήφθη με την υποβολή αίτησης συμμετοχής του ανηλίκου στο πρόγραμμα
  • Για φορολογικούς – λογιστικούς λόγους, για την τιμολόγηση της προσφερόμενης παροχής
  • Για την εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα, όπως την έναρξη του προγράμματος, την πορεία του ανηλίκου στο πρόγραμμα, τις οικονομικές εκκρεμότητες κλπ
  • Για την ενημέρωση για άλλα προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις
  • Για την προστασία και ασφαλή διαχείριση του ανηλίκου κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
  • Για την έκδοση αναμνηστικών ετήσιων και επετειακών λευκωμάτων
  • Για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς
  • Για την αποτελεσματικότερη προβολή και παρουσίαση του προγράμματος σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεσμευόμαστε να μην κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτου. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως ενδεικτικά εξωτερικούς συνεργάτες, τρίτα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας, προκειμένου να εκτελέσουμε προσηκόντως τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας Επίσης, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση να κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα ή έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα σε φορολογικές ή διοικητικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, ομοσπονδίες κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές σας λαμβάνουμε μέριμνα, ώστε η διαβίβαση να περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα, να πραγματοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και ο τρίτος να διασφαλίζει περαιτέρω την ασφαλή επεξεργασία τους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συμμετοχής του ανηλίκου στο πρόγραμμα, της συμμετοχής του ως μέλος στο Σωματείο μας, της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας και προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών).

Ως Σωματείο, τηρούμε προσωπικά δεδομένα (ταυτοποίησης και οπτικό υλικό) των ανηλίκων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επ’ αόριστον για τις ανάγκες του ιστορικού αρχείου του Οργανισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασία. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην κ. Αλεξάνδρα Μπερμπερίδου, Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Σωματείου Χ.Α.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την αποσύρετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Σωματείου, οδός Ν. Γερμανού αρ. 1, Πλατεία ΧΑΝΘ, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Σωματείο μας με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected] Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Χ.Α.Ν.Θ. είτε με επιστολή στην έδρα μας (Ν. Γερμανού 1, Πλατεία ΧΑΝΘ, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Share This