Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Χ.Α.Ν.Θ. τα τακτικά Μέλη της συγκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου (άρθρο 7 παρ. Γ) και η εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται με εκλογές μέσα στο δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου (άρθρο 8 παρ. Β).

 

Οι εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού επηρέασαν και αυτή τη δράση της Αδελφότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 20ης Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη του τα ακόλουθα:

 

Α) Τον Ν. 4.753/2020:

 

Άρθρο 54
Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων

  1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Β) Την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/ 731732/22038/12328/3019 Κ.Υ.Α., που εκδόθηκε στο πλαίσιο της παρ. 2 του ανωτέρω Νόμου:

 

Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 1ης.1.2021 έως την 30ής.4.2021.

 

Γ) Τον Ν. 4.756/20:

 

Άρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α` 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A` 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α` 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α` 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.

 

Δ) Το Α/Α 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4.992/2021 (Φ.Ε.Κ. 186/Β/23-1-2021) για το διάστημα έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 προβλέπει αναστολή για τις Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4.703/2020 (Α’ 131) ). (Κ.Υ.Α. με ανάλογο περιεχόμενο επανεκδίδεται κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την έκβαση των επιδημιολογικών φαινομένων).

 

και Ε) ότι ουδεμία νομοθετική διάταξη προβλέπει δυνατότητα πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών από Σωματεία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προέβη στα εξής:

1)       Όρισε την Επιτροπή Εκλογών 2021

2)       Αποφάσισε την αναγκαστική παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30 Απριλίου 2021 και

3)       Ανέθεσε στην Επιτροπή Εκλογών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και έναν εκπρόσωπο της Εκτελεστικής Επιτροπής να παρακολουθούν από κοντά τις νομοθετικές και επιδημιολογικές εξελίξεις και εφόσον οι συνθήκες διαφοροποιηθούν προς το καλύτερο και προκύψει δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών νωρίτερα από τις 30 Απριλίου, οι διαδικασίες να πραγματοποιηθούν όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Χ.Α.Ν.Θ.

 

 

Share This