Επιλογή Σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Δράσεις Προβολής, Επικοινωνίας, Τεχνογνωσίας, Πληροφορικής και Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
“Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization ” με ακρωνύμιο «PROMO YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Για περισσότερα πατήστε εδώ: Διακήρυξη_Δράσεις Προβολής, Επικοινωνίας, Τεχνογνωσίας, Πληροφορικής και Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας

Share This