Επιλογή Σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Βελτίωση του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
“Promotion and Development of YMC(H)A&Youth Mobilization&Cultural Heritage
and Athletic Valorization ” με ακρωνύμιο «PROMO YMC(H)A» του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V&A Ελλάδα&
Βουλγαρία 2014&2020”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Περισσότερα θα δείτε εδώ: Διακήρυξη_Βελτίωση του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.

Share This