Επιλογή Σελίδας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.: 54621

Τηλέφωνο: 231 600 1000

Email: info@ymca.gr

 

Αρ. Πρωτ.  039/13-01-2022

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης

 

Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου. Κλειστό κέντρο Ψυχαγωγίας» με προϋπολογισμό 223.023,72 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης, Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-2-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8-2-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία  και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες «Οικοδομικών Έργων» και «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «Οικοδομικών Έργων» πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 52, παρ. 1β του Π.Δ. 71/2019. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 52, παρ. 1α του Π.Δ. 71/2019.

Ειδικά για την περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «Οικοδομικών Έργων», οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 52, παρ. 1α του Π.Δ. 71/2019.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 3.597,16 €.

 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ymca.gr. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ν. Γερμανού 1.

 

 

    Θεσσαλονίκη, 13-01-2022

 

 

  Η πρόεδρος

  Ελένη Αθανασιάδου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Share This