Επιλογή Σελίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.: 54621

Τηλέφωνο: 231 600 1000

Email: [email protected]

Αρ. Πρωτ. 414/30-7-2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ:

Προμήθεια και τοποθέτηση επιπλέον προθηκών στο Μουσείο Μπάσκετ, Συντήρηση και

εμπλουτισμός παλαιάς πτέρυγας Μουσείου. Παραδοτέο 4.1.1

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and

Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση επιπλέον προθηκών στο Μουσείο Μπάσκετ, Συντήρηση και εμπλουτισμός παλαιάς πτέρυγας Μουσείου. Παραδοτέο 4.1.1, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area», προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (39.332,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (31.720,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

Είδος αναθέτουσας αρχής:

Οδός: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

Ταχ.Κωδ.: 54621

Τηλ.: 231 600 1000

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.ymca.gr

Κωδικός NUTS: EL522

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.ymca.gr.

 

 1. Κωδικοί CPV:

Α/Α        CPV                 Τίτλος   CPV
1         45212313-3        Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία
2         44100000-1        Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
3         45310000-3        Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
4         31527260           Φωτιστικά συστήματα
5        39300000-5        Ποικίλος εξοπλισμός
6        45442110            Εργασίες βαφής κτιρίων

 

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL522

 

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία δύο νέων εκθεμάτων και η αναδιάταξη κάποιων από τα υπάρχοντα, ούτως ώστε όλη η έκθεση του μουσείου να εναρμονίζεται χρονολογικά και εννοιολογικά.

 

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

 • Επαναδιάταξη εκθεμάτων για καλύτερη νοηματική ροή
 • Συντήρηση εκθεμάτων «παλιού γηπέδου» και «χρονολογίου»
 • Προμήθεια και τοποθέτηση νέων βιτρινών και επιφανειών επικόλλησης βινυλίου
 • Αντικατάσταση φθαρμένων βινυλίων
 • Εργασίες συντήρησης του χώρου και βαφή

 

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

 

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και δεν μπορεί να ξεπερνά τη λήξη του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου και υπό την προϋπόθεση που η απρόσκοπτη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης το επιβάλει, τότε η σύμβαση με τον ανάδοχο παρατείνεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 1. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (634) ευρώ.

 

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
 2. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
 3. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/9/2021 και ώρα 15:00.

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

(β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5010927 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος έργου 2017ΕΠ20860009).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωσσίδης

 

espd-request-v2-2 (PDF)

espd-request-v2-2 (XML)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ

Share This