Επιλογή Σελίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54621
Τηλέφωνο: 231 600 1000
Email: [email protected]

Αρ. Πρωτ. 371/15-7-2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ:

 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED
ανοικτών γηπέδων Αθλητικού Κέντρου “Μίμης Τσικίνας” στο πλαίσιο του έργου
PROMO-YMC(H)A. Παραδοτέο 4.1.2

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and
Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED ανοικτών γηπέδων Αθλητικού Κέντρου “Μίμης Τσικίνας” στο πλαίσιο του έργου PROMO-YMC(H)A. Παραδοτέο 4.1.2, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area», προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

 

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης
Είδος αναθέτοντα φορέα: Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Χριστιανική Αδελφότης Νέων
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ).
Οδός: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη
Ταχ.Κωδ.: 54621
Τηλ.: 231 600 1000
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.ymca.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.ymca.gr

3. Κωδικοί CPV:
Α/Α              CPV                  Τίτλος CPV
1             31518100-1            Προβολείς
2            44212250-6                Ιστοί

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL522

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογίας LED για τον Φωτισμό Ανοιχτών Γηπέδων του Αθλητικού Κέντρου «Μίμης Τσικίνας» της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ν.Γερμανού 1. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού, η πλήρης εγκατάσταση του και η παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και δεν μπορεί να ξεπερνά τη λήξη του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου και υπό την προϋπόθεση που η απρόσκοπτη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης το επιβάλει, τότε η σύμβαση με τον ανάδοχο παρατείνεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο.

8. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/8/2021 και ώρα 15:00.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ,
Θεσσαλονίκη
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς τον Αναθέτοντα Φορέα, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία
ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φορέα, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία
ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5010927 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος έργου 2017ΕΠ20860009).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ., Ιωάννης Σωσσίδης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχέδιο_Η1_Ποδόσφαιρο

Σχέδιο_Η2_Τένις

ESPD Request v2

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Share This