Επιλογή Σελίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.: 54621

Τηλέφωνο: 231 600 1000

Email: [email protected]

 

 

Αρ. Πρωτ617/28-4-2021

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ:

Δράση 5: Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης εθελοντισμού της ΧΑΝΘ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον”

 

 

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

 

προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Δράση 5: Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης εθελοντισμού της ΧΑΝΘ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον” του προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€) πλέον ΦΠΑ 24%.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

Είδος αναθέτουσας αρχής:

Οδός: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

Ταχ.Κωδ.: 54621

Τηλ.: 231 600 1000

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.ymca.gr

Κωδικός NUTS: EL522

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.ymca.gr.

 

 1. Κωδικοί CPV:

    72212422-3: Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL522

 

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση ενός δικτύου εθελοντών της ΧΑΝΘ το οποίο αφενός θα υποστηρίξει τις παραπάνω δράσεις, αφετέρου θα επεκτείνει την διάχυση των αποτελεσμάτων στα μέλη και τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων της ΧΑΝΘ. Το σύστημα θα διαθέτει αρχιτεκτονική της πληροφορίας που θα ενισχύει τη συμμετοχή των χρηστών στις περιβαλλοντικές δράσεις του Φορέα με στόχο να αποτελέσει ένα forum για τα περιβαλλοντικά θέματα και δράσεις που εν γένει πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Δυνατότητες πλατφόρμας / σενάρια λειτουργίας περιλαμβάνουν :

 • Online εγγραφή νέων εθελοντών βάσει συμπλήρωσης απαιτούμενων πεδίων και αυτόματη / συστηματοποιημένη επιβεβαίωση εγγραφής με μοναδικούς κωδικούς.
 • Δυνατότητα ιεράρχησης των μορφών εθελοντισμού ανά προτίμηση χρήστη: π.χ. εθελοντής σε περιβαλλοντικές δράσεις, εθελοντής σε αθλητικά γεγονότα, εθελοντής στο Μουσείο Μπάσκετ, εθελοντής στις κατασκηνώσεις κτλ.
 • Πρώτη σελίδα της πλατφόρμας ως marketingpage, δημοσιότητα των δράσεων εθελοντισμού και γενικές πληροφορίες της δράσης με ελεύθερη πρόσβαση από το web και είσοδος εγγεγραμμένων χρηστών από συγκεκριμένο σημείο login για χρήστες
 • Αποθετήριο / ευρετήριο των ήδη εγγεγραμμένων εθελοντών με τήρηση προσωπικής ‘μερίδας’: χρονικό της εθελοντικής του/της δράσης, αναφορά δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει, δυνατότητα να θέσει εαυτόν ως εθελοντή σε μελλοντικές δράσεις του Φορέα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της
 • Ημερολόγιο δράσεων και δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των εθελοντών
 • Προγραμματισμός και συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις

Για την ανάπτυξη της πλατοφόρμας θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα opensource, με μεγάλη κοινότητα χρηστών / προγραμματιστών, ώστε να είναι αποδεδειγμένα λειτουργική και να μη συνδέεται αποκλειστικά με custom εφαρμογή. Στο σχεδιασμό θα ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή της με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της ΧΑΝΘ.

Απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες πλατφόρμας θα είναι:

 • Ανεξαρτησία από λειτουργικό σύστημα ώστε να έχει δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιονδήποτε server
 • Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης
 • Ενιαία διαχείριση περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού τύπων δεδομένων με διαφορετικά πεδία
 • Δυνατότητες κατηγοριοποίησης (μόνο από τους διαχειριστές)
 • Συνεισφορά πολυμεσικού περιεχομένου από τους χρήστες
 • Πολυγλωσσία
 • Επεκτασιμότητα
 • Διασύνδεση με διαδικτυακές εφαρμογές περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων
 • Διασύνδεση με δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα
 • Πλήρη διαχωρισμό εμφάνισης από το περιεχόμενο μέσω τεχνολογίας css
 • Πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης με παραμετρικά κριτήρια και fulltextsearch
 • Responsive σχεδιασμός για χρήση από σύγχρονες κινητές συσκευές
 • Χρήση από ΑΜΕΑ

 

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

 

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 30-9-2022.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 1. Εγγυήσεις συμμετοχής: Δεν απαιτούνται

 

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/06/2021 και ώρα 15:00.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 0081. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810172).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5827/24.10.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031269. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

 

            Ο Πρόεδρος

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

 

 

 

Share This