Επιλογή Σελίδας

Νέα ανακοίνωση

Η Ε.Ε. αποφασίζει όπως παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για την σίτιση των κατασκηνώσεων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην από 13/3/2021 προκήρυξη και τροποποιεί το άρθρο 1.3 της προκήρυξης το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/4/2021 και ώρα 14.00

Τόπος υποβολής προσφορών: Νικολάου Γερμανού 1 – Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Θεσσαλονίκη

Επικεφαλής Επιτροπής Διαγωνισμού: Βασίλειος Ιωάννου

Share This