Επιλογή Σελίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.: 54621

Τηλέφωνο: 231 600 1000

Email: info@ymca.gr

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ:

 

Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού εξαερισμού (ΚΚΜ) του Μουσείου μπάσκετ στο “Μίμης Τσικίνας”, Νέο σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού στην αίθουσα «Συμεών Μαυροσκούφης», και ηχομόνωση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων του Αθλητικού Κέντρου εντός του οποίου λειτουργεί το Μουσείο Μπάσκετ» στο πλαίσιο του έργου PROMO-YMC(H)A. Παραδοτέο 4.1.1

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

 

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

 

προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης: Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού εξαερισμού (ΚΚΜ) του Μουσείου μπάσκετ στο “Μίμης Τσικίνας”, Νέο σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού στην αίθουσα «Συμεών Μαυροσκούφης», και ηχομόνωση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων του Αθλητικού Κέντρου εντός του οποίου λειτουργεί το Μουσείο Μπάσκετ» στο πλαίσιο του έργου PROMO-YMC(H)A. Παραδοτέο 4.1.1, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area», προϋπολογισμού εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (68.572 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

Οδός: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

Ταχ.Κωδ.: 54621

Τηλ.: 231 600 1000

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.ymca.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα (Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186599, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr).

 

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL522

 

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης των Η/Μ εγκαταστάσεων, την κατασκευή νέου ηχοπροστατευτικού ηχοαπορροφητικού πετάσματος, καθώς και παρεμβάσεις για τον περιορισμό του θορύβου των Η/Μ εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρο «Μίμης Τσικίνας» της ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ν.Γερμανού 1.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα είναι :

 • αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού – εξαερισμού του Μουσείου Μπάσκετ.
 • εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού-εξαερισμού στην αίθουσα «Συμεών Μαυροσκούφης»
 • κατασκευή ηχοπροστατευτικού πετάσματος σε σχήμα Π και περιμετρικά του τμήματος του δώματος που βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις
 • κατασκευή ηχοαπορροφητικών booth (κουτιών)
 • πρόσθετες εργασίες που αφορούν κυρίως την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων ηχοπροστατευτικών κατασκευών και του σκελετού αυτών και την αποκατάσταση της υγρομόνωσης του δώματος όπου θα γίνουν εργασίες όπως και όπου παρατηρηθούν φθορές

 

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

 

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και δεν μπορεί να ξεπερνά τη λήξη του έργου.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου Ηλεκτρομηχανολογικά και Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

 1. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εκατόν έξι (1.106) ευρώ.

 

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

 1. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-4-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-4-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5010927 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος έργου 2017ΕΠ20860009).

 

                                                                                                                                                                     Η Πρόεδρος

                                                                                                                                                                       Ελένη Αθανασιάδου

 

 

 

Share This