Επιλογή Σελίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54621
Τηλέφωνο: 231 600 1000
Email: [email protected]

Αρ. Πρωτ. 571/31-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Βελτίωση του Μουσείου Μπάσκετ της ΧΑΝΘ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
“Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization ” με ακρωνύμιο «PROMO YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο Βελτίωση του Μουσείου Μπάσκετ της ΧΑΝΘ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization ” με ακρωνύμιο «PROMO YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″, προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (80.042 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης
Είδος αναθέτουσας αρχής:
Οδός: Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη
Ταχ.Κωδ.: 54621
Τηλ.: 231 600 1000
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.ymca.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλα τα έγγραφα, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και της ιστοσελίδας της υπηρεσίας (https://www.ymca.gr/).

3. Κωδικοί CPV:
A/A CPV              Τίτλος CPV
1    45212313-3   Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία
2    44100000-1   Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
3    45310000-3   Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
4    42410000      Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης
5    39300000-5   Ποικίλος εξοπλισμός

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL522

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Επέκταση του μουσείου μπάσκετ σε έναν χώρο 150τ.μ. στο επίπεδο -1 της ΧΑΝΘ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τέσσερις (4) μήνες.

8. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ (1.290 €).

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

11. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών: 27-12-2018  17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 28-12-2018 11:00

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνική Χρηματοδότηση

15. Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Βρείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

Share This