Επιλογή Σελίδας

Θέση:  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, με εμπειρία στη Συντήρηση και Λειτουργία Κτηρίων για τη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαίδευση και / ή εμπειρία

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή  Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη Διαχείριση / Επίβλεψη έργων
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού Τεχνικών έργων
 • Πολύ καλή γνώση στο χειρισμό των προγραμμάτων MS project, ΜS Office και AutoCAD
 • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας

Προσόντα / Ιδιότητες:

  • Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες
  • Οργανωτικές δεξιότητες
  • Ομαδικότητα
  • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
  • Ικανότητα στη διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητες οργάνωσης πολλαπλών αντικειμένων
  • Ευελιξία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια

Διαδικασία Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το ενημερωμένο βιογραφικό τους, συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) συστάσεων στη διεύθυνση  [email protected] με τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» μέχρι τις 3 Οκτωβρτίου 2019.

 

Share This