Επιλογή Σελίδας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

«Δράση 2: δαπάνες catering»

CPV: 55311000-3

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΧΑΝΘ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885

Email : [email protected]

 

 

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Χ.Α.Ν.Θ. – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 2: δαπάνες catering», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, η ζητούμενη υπηρεσία catering περιγράφεται παρακάτω:

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΡΑΣΗ

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ άνευ ΦΠΑ 24%ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμπ. ΦΠΑ 24%ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης

(1 φορά)

 

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

798,39 €990 €

 

Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ

Π 3.1. Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων

(2 φορές)

 

 

Σάντουιτς, χυμός, νερό

 

 

30

806,45 €1000 €Παράδοση στο παράρτημα της ΧΑΝΘ στην Καλαμαριά

Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ

(2 φορές)

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

790,32 €980 €Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ

Π 6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης

(1 φορά)

 

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

798,39 €990 €Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3.193,55 € άνευ ΦΠΑ 24%3.960 € συμπ. ΦΠΑ 24%

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων ειδών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

 

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα 18-12-2019 έως 31-12-2019 στη Χ.Α.Ν.Θ.,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.960 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παράδοση του συνόλου του έργου, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους ειδών ορίζεται έως τη λήξη του έργου (19-2-2021) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  • ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) μήνα από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 μήνα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

  • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

  • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες από  18-12-2019 έως 31-12-2019, καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

 

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και

3) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι: ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Χ.Α.Ν.Θ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ.

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

ΤΚ 54621

Πληροφορίες:  Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο: 231 600 1000, εσωτ 0885

e-mail: [email protected]

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΟ: Πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  «Δράση 2: δαπάνες catering»

 

 

 

 

Ο προσφέρων

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:…………………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Προς:

 

Τη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.) για την ανάδειξη μειοδότη με τη χαμηλότερη προσφορά μέσω απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Δράση 2: δαπάνες catering», της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269,

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλα τα σχετικά στοιχεία και τους όρους που αναφέρονται, αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της ανάθεσης και σας υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΡΑΣΗ

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΑΤΟΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑ άνευ ΦΠΑ 24%ΠΡΟΣΦΟΡΑ συμπ. ΦΠΑ 24%

Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης

(1 φορά)

 

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

 

Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων

(2 φορές)

 

 

Σάντουιτς, χυμός, νερό

 

 

30

Παράδοση στο παράρτημα της Χ.Α.Ν.Θ. στην Καλαμαριά

Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ

(2 φορές)

 

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης

(1 φορά)

 

 

Καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα

 

100

Παράδοση και στήσιμο στο κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ………….€ άνευ ΦΠΑ 24%………….€ συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ άνευ ΦΠΑ 24% (ολογράφως):…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΥΝΟΛΟ συμπ. ΦΠΑ 24% (ολογράφως):………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

        Ημερομηνία ….. /….. /2019                                                    

        Ο προσφέρων

Share This