Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ

«Δράση 8: δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης»

CPV: 79961000-8

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Χ.Α.Ν.Θ.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885

Email : [email protected]

 

 

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Χ.Α.Ν.Θ. – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 8: δαπάνες φωτογράφου», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες φωτογραφικές υπηρεσίες περιγράφονται στον πίνακα, που ακολουθεί :

 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

ΕΙΔΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης.

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο.

 

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ

Π 3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

 

Δήμος Καλαμαριάς

Π 3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή».

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη

Π 3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Αρετσού

Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της Χ.Α.Ν.Θ.Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης.Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7.000,00 χωρίς ΦΠΑ –

8.680,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων υπηρεσιών .

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 18-12-2019 έως 31-12-2019 στη ΧΑΝΘ,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ και 8.680,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παράδοση του συνόλου του έργου, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους φωτογραφικών υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (19-2-2021).

 

  • ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) μήνα από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 μήνα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

  • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με ΚΑΔ υπηρεσιών φωτογράφισης ή όμοιας κατηγορίας.

 

 

1.9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες από  18-12-2019 έως 31-12-2019, καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

 

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και 3) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Χ.Α.Ν.Θ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

ΠΡΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ.

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

ΤΚ 54621

Πληροφορίες:  Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο: 231 600 1000, εσωτ 0885

e-mail: [email protected]

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΟ: Πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  «Δράση 8: δαπάνες φωτογράφου» –  Φωτογραφικές Υπηρεσίες

 

 

 

 

Ο προσφέρων

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:…………………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Προς:

 

Τη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.) για την ανάδειξη μειοδότη με τη χαμηλότερη προσφορά , με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης,  για την υπηρεσία «Δράση 8: δαπάνες φωτογράφου», της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269,

 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλα τα σχετικά στοιχεία και τους όρους που αναφέρονται, αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της ανάθεσης και σας υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

ΕΙΔΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης.

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο.

 

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ

Π 3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

 

Δήμος Καλαμαριάς

Π 3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή».

 

 

Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη

Π 3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Αρετσού

Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ.Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

Π 6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης.Φωτογραφική κάλυψη και παράδοση υλικού σε USB

 

Κεντρικό κτίριο Χ.Α.Ν.Θ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

………………. € χωρίς ΦΠΑ –

………………. €  συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(ολογράφως):……………………………………………………………………………………………………

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

(ολογράφως):……………………………………………………………………………………………………

 

        Ημερομηνία ….. /….. /2019                                                    

        Ο προσφέρων

 

Share This