Επιλογή Σελίδας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ

«Δράση 2: Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον»

CPV: 93120000

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΧΑΝΘ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885

Email : [email protected]

 

 

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΧΑΝΘ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 2: Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν τη δημιουργία πρωτότυπου σεναρίου κόμικ, σχετικού με “Τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον”, τη γραφιστική αποτύπωση και την εκτύπωση σε 2.000 αντίγραφα. Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΜΑΧΙΑΚΟΣΤΟΣ

-Δημιουργία πρωτότυπου σεναρίου και σχεδίου Comic με θέμα :  “Τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον”.

-Το comic θα πρέπει να είναι 32 σελίδες έγχρωμες εσωτερικά και να συνοδεύεται με ένα έγχρωμο εξώφυλλο και έγχρωμο οπισθόφυλλο.

-Θα πρέπει να σχεδιαστούν επίσης και πρωτότυπες εικονογραφήσεις που θα συνοδεύουν το comic και τα περιεχόμενα του.

– Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά θα υπάρχει εισαγωγικό μικρό κείμενο (10-12 σειρές) σχετικό με την ΧΑΝΘ, το έργο και το φορέα χρηματοδότησης, το οποίο θα δοθεί στον ανάδοχο από τη ΧΑΝΘ.

– Τα λογότυπα της ΧΑΝΘ, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης θα πρέπει να παρουσιάζονται εμφανώς στο εξώφυλλο  και στο οπισθόφυλλο.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11.500 €

Η εκτύπωση του να γίνει με τα εξής χαρακτηριστικά : Διαστάσεις 17Χ24, Εξώφυλλο 300γρ χαρτί Velvet, Εσωτερικά 170γρ χαρτί Velvet και με συρραφή καρφίτσας.

 

 

2.000

 

 

 

3.500€

ΣΥΝΟΛΟ

15.000 χωρίς ΦΠΑ –

18.600€ συμπ. ΦΠΑ 24%

 

Το σενάριο του έργου θα προκύψει σε συνεργασία με την ομάδα έργου (επιστημονικοί συνεργάτες του έργου), αλλά και με τους μαθητές της Ββάμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί την ομάδα έργου στις προγραμματισμένες επισκέψεις στα σχολεία (θα ενημερώνεται 10 ημέρες πριν) και από τη συζήτηση με τους μαθητές, θα προκύψουν: η κεντρική ιδέα, οι ήρωες και το σενάριο. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία τελικού σεναρίου, την εικονογράφηση και τα περιεχόμενα. Τα λογότυπα της ΧΑΝΘ, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης θα πρέπει να παρουσιάζονται εμφανώς στο εξώφυλλο  και στο οπισθόφυλλο. Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά θα υπάρχει εισαγωγικό μικρό κείμενο (10-12 σειρές) σχετικό με την ΧΑΝΘ, το έργο και το φορέα χρηματοδότησης, το οποίο θα δοθεί στον ανάδοχο από τη ΧΑΝΘ.

 

 

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 8-7-2020 έως 20-7-2020 στη ΧΑΝΘ,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000 χωρίς ΦΠΑ και 18.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πιο συγκεκριμένα: για το δημιουργικό 11.500€ (συμπ. ΦΠΑ) και για τις 2.000 εκτυπώσεις 3.500€ (συμπ. ΦΠΑ).

 

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παράδοση του έργου, θα γίνει σε επιμέρους τμήματα ως εξής:

Α) η παράδοση του α μέρους ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 2 μήνες. Ως α μέρος ορίζεται το εξώφυλλο, το εισαγωγικό και το οπισθόφυλλο, συμπεριλαμβανομένων των γραφιστικών, του εισαγωγικού κειμένου και των λογοτύπων.

Β) η παράδοση του β μέρους θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν οι επισκέψεις στα σχολεία και μέσα σε εύλογο περιθώριο για τη δημιουργία του κόμικ. Ως β μέρος ορίζεται το κυρίως μέρος, δηλαδή το ηλεκτρονικό αρχείο με εικονογραφημένο σενάριο και τους διαλόγους.

Γ) η παράδοση του τελικού ηλεκτρονικού αρχείου (α και β μέρος) θα πρέπει να δοθεί στη ΧΑΝΘ 1 μήνα πριν την τελική εκδήλωση, ώστε να υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο.  Η παράδοση των 2.000 τεμαχίων θα πραγματοποιηθεί 5 ημέρες πριν την τελική εκδήλωση, όπου και θα μοιραστούν τα κόμικ. Η καταληκτική εκδήλωση της πράξης θα πραγματοποιηθεί ενδεικτικά στις 20/2/2021 και ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων (π.χ covid-19).

 

  • ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) έτος από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, λόγω της περίπτωσης μεταφοράς των εκδηλώσεων λόγω Κορωνοϊού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 έτος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το δημιουργικό τμήμα και τις εκτυπώσεις.

 

  • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

 

1.9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες από  8-7-2020 έως 20-7-2020 καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

 

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και 3) Ποινικό μητρώο4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

 

 

1.11 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, αυτή προβλέπεται να γίνει τμηματικά ως εξής:

-20% με την παράδοση του α μέρους (ηλεκτρονικό αρχείο)

-40% με την παράδοση του β μέρους (ηλεκτρονικό αρχείο)

-40% με την παράδοση των 2.000 τεμαχίων κόμικ

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφόσον η ΧΑΝΘ λάβει το αντίστοιχο ποσό από το φορέα χρηματοδότησης.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΧΑΝΘ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΝΘ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία ΧΑΝΘ

ΤΚ 54621

Πληροφορίες:  Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο: 231 600 1000, εσωτ 0885

e-mail: [email protected]

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΟ: Πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  «Δράση 2: Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον»

 

 

 

 

 

Ο προσφέρων

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:…………………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Προς:

 

Τη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ) για την ανάδειξη μειοδότη με τη χαμηλότερη προσφορά , με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης,  για την υπηρεσία «Δράση 2: Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον», της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269,

 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλα τα σχετικά στοιχεία και τους όρους που αναφέρονται, αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της ανάθεσης και σας υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΜΑΧΙΑΚΟΣΤΟΣ

-Δημιουργία πρωτότυπου σεναρίου και σχεδίου Comic με θέμα :  “Τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον”.

-Το comic θα πρέπει να είναι 32 σελίδες έγχρωμες εσωτερικά και να συνοδεύεται με ένα έγχρωμο εξώφυλλο και έγχρωμο οπισθόφυλλο.

-Θα πρέπει να σχεδιαστούν επίσης και πρωτότυπες εικονογραφήσεις που θα συνοδεύουν το comic και τα περιεχόμενα του.

– Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά θα υπάρχει εισαγωγικό μικρό κείμενο (10-12 σειρές) σχετικό με την ΧΑΝΘ, το έργο και το φορέα χρηματοδότησης, το οποίο θα δοθεί στον ανάδοχο από τη ΧΑΝΘ.

– Τα λογότυπα της ΧΑΝΘ, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης θα πρέπει να παρουσιάζονται εμφανώς στο εξώφυλλο  και στο οπισθόφυλλο.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκτύπωση του να γίνει με τα εξής χαρακτηριστικά : Διαστάσεις 17Χ24, Εξώφυλλο 300γρ χαρτί Velvet, Εσωτερικά 170γρ χαρτί Velvet και με συρραφή καρφίτσας.

 

 

2.000

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

…………€ χωρίς ΦΠΑ –

……………..€ συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(ολογράφως):……………………………………………………………………………………………………

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

(ολογράφως):……………………………………………………………………………………………………

 

        Ημερομηνία ….. /….. /2020                                                    

        Ο προσφέρων

Share This