Επιλογή Σελίδας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ

«Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού – ενοικίαση ποδηλάτων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Χ.Α.Ν.Θ.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ. 885

Email : [email protected]

 

 

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΧΑΝΘ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού- Ενοικίαση ποδηλάτων», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την ενοικίαση 20 ποδηλάτων και του αντίστοιχου εξοπλισμού ασφάλειας (κράνη), καθώς και τη μεταφορά τους προς και από το Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Μια αλλιώτικη Κυριακή», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές (2):

 

 

-Κυριακή 22 Ιουνίου 2022, στις 12:00μμ, στην περιοχή Ελαιόρεμα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

-Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στις 12:00 μμ, στην περιοχή Ελαιόρεμα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

 

(η ημερομηνία ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων (π.χ. covid-19, έκτακτων συνθηκών κτλ).

 

Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΜΑΧΙΑ
-ΠΟΔ/ΤΟ 26″

-ΠΟΔ/ΤΟ 26″

-ΠΟΔ/ΤΟ 24”  21 SP FSP

-ΠΟΔ/ΤΟ  20”  CASPER 18 SP FSP

6

6

4

4

Εξοπλισμός ασφάλειας (κράνη) 

20

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1.935,48 χωρίς ΦΠΑ –

2.400 € συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων υπηρεσιών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

1.2  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 16-2-2022 έως 2-3-2022 στη ΧΑΝΘ,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

1.3  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.935,48 χωρίς ΦΠΑ και 2.400 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

 

1.4  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ενοικιαζόμενος εξοπλισμός (20 ποδήλατα και 20 κράνη) θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Μια αλλιώτικη Κυριακή», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές (2):

 

-Κυριακή 22 Ιουνίου 2022, στις 12:00μμ, στην περιοχή Ελαιόρεμα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

-Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στις 12:00 μμ, στην περιοχή Ελαιόρεμα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

 

(η ημερομηνία ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων (π.χ. covid-19, έκτακτων συνθηκών κτλ).

 

1.5  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) έτος από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, λόγω της περίπτωσης μεταφοράς των εκδηλώσεων λόγω Κορωνοϊού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 έτος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

1.6  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

 

1.8  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

 

1.9  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες 16-2-2022 έως 2-3-2022 καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr). Δικαίωμα για ενστάσεις δίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από τις 2-3-2022.

 

1.10  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, μαζί με την αίτησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) 3) Ποινικό μητρώο4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

 

1.11  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, αυτή προβλέπεται να γίνει ως εξής:

-100% με την παράδοση του εξοπλισμού προς ενοικίαση (50% μετά την 1η εκδήλωση και 50% μετά τη 2η εκδήλωση)

 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφόσον η Χ.Α.Ν.Θ. λάβει το αντίστοιχο ποσό από το φορέα χρηματοδότησης.

 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Χ.Α.Ν.Θ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Share This