Επιλογή Σελίδας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ
«Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού-παιχνίδια»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,
με κωδικό ΟΠΣ 5031269,
στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΧΑΝΘ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 621
Τηλέφωνο : 231 600 1000
Fax : +30 2310 264 502
Email: [email protected]
Αφροδίτη Λόλα,
Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885
Email : [email protected] / 6946680066

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΧΑΝΘ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού-παιχνίδια», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την προμήθεια και τη μεταφορά τους προς το φορέα υλοποίησης. Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΓΙΓΑΣ:
Το σετ αποτελείται από 32 πιόνια συνολικά (16 λευκά και 16 μαύρα)
Χαρακτηριστικά σετ:
Βασιλιάς: 64cm/975gr
Βασίλισσα: 56cm/975gr
Αξιωματικός: 55cm/521gr
Άλογο: 46cm/997gr
Πύργος: 43cm/517gr
Στρατιωτάκι: 42cm/499gr

Δάπεδο:
Το σετ αποτελείται από 32 άσπρα και 32 μαύρα πλακίδια
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 36*36cm
Συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας της σκακιέρας: 8,30m2

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΓΙΓΑΣ:
32 πιόνια συνολικά (16 λευκά και 16 μαύρα) και για το δάπεδο 32 άσπρα και 32 μαύρα πλακίδια

Πιόνια και
Δάπεδο-Σκακιέρα: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

kids’ athletics kit (τύπου IAAF)

1 σετ

2.900 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2.983,87 χωρίς ΦΠΑ –
3.700 € με ΦΠΑ 24%

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων υπηρεσιών είτε εναλλακτικές.

1.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 14-3-2022 έως 24-3-2022 στη ΧΑΝΘ, Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.983,87 χωρίς ΦΠΑ – 3.700 € με ΦΠΑ 24%

1.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια δράσεων στο πλαίσιο του έργου.

1.5 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) μήνα από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 μήνα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.6 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

1.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

1.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

1.9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες 14-3-2022 έως 24-3-2022, καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και
3) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΧΑΝΘ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Share This