Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση για

 «Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού-Στίβος περιπέτειας για μη μόνιμη εγκατάσταση»

CPV: 37410000

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΧΑΝΘ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885

Email : [email protected]

 

 

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΧΑΝΘ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 7: Δαπάνες εξοπλισμού- Στίβος περιπέτειας για μη μόνιμη εγκατάσταση», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν και την προμήθεια και τη μεταφορά και την τοποθέτηση ενός στίβου περιπέτειας για μη μόνιμη εγκατάσταση στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Μια αλλιώτικη Κυριακή», με ενδεικτική ημερομηνία υλοποίησης 14/2/2021 (η ημερομηνία ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων (π.χ. covid-19, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κτλ). Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στίβος περιπέτειας (τύπου Survivor)

Δύο παράλληλες κατασκευές με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά προς ανταγωνισμό ανά δύο άτομα.

Απαραίτητα εμπόδια/κατασκευές: Τέσσερα ανά διαδρομή (σύνολο 8)

Αναλυτικά

·         Πρώτη δραστηριότητα: Πέρασμα εμποδίων από πάνω και από κάτω (μπάρες και τούνελ)

·         Δεύτερη δραστηριότητα:Διαδρομή ισορροπίας σε ξύλινη επιφάνεια σε σχήμα «φιδάκι»

·         Τρίτη δραστηριότητα: Πέρασμα εμποδίου με «έρπειν» κάτω από δίχτυ

·         Τέταρτη δραστηριότητα: Αναρριχητικό δίχτυ διαστάσεων 2Χ4m – αναρρίχηση και καταρρίχηση από το δίχτυ, με γωνία 45 μοιρών

·         Το ανάπτυγμα του Στίβου Περιπέτειας θα μπορεί να αυξομοιώνεται, ανάλογα το διαθέσιμο χώρο, όπως και θα υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθούν ή να προστεθούν δραστηριότητες (στόχος, κατασκευή πάζλ, κτλ).

Τρόπος κατασκευής:

Λυόμενη (η κατασκευή θα πρέπει να μπορεί να συναρμολογηθεί αυθημερόν και να από-συναρμολογηθεί με την ίδια ευκολία, προς τοποθέτησή της σε άλλη περιοχή και άλλο χρόνο).

Υλικά κατασκευής:

·         μεταλλικά στοιχεία (κυλοδοκοί στρογγυλοί – άνευ γωνιών – διαμέτρου 8 εκατοστών) που να αντέχουν την καταπόνηση από τη συμμετοχή των ασκούμενων σε συνδυασμό με άλλα, φιλικά προς το περιβάλλον στοιχεία (συνδυασμός μεταλλικής και ξύλινης κατασκευής).

·         Όπου είναι δυνατόν θα προτιμηθεί η ξύλινη κατασκευή με φιλικά προς το περιβάλλον βερνίκια και βαφές (ξύλινες επιφάνειες πλάτους 20 εκατοστών Χ ύψους 50 εκατοστών – 20Χ50 εκ).

 

·          Τέλος, το αναρριχητικό δίχτυ θα έχει οπές (μάτια) 20Χ20 εκατοστά, προς αποφυγή εγκλωβισμού.

 

Αποφυγή τραυματισμών:

Όλες οι κατασκευές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Οπές που να μην είναι δυνατόν να χωρέσει μέλος του ανθρώπινου σώματος, βίδες που να μην εξέχουν, λειασμένες γωνίες και προστατευτικά μαξιλαράκια όπου χρειάζεται.

 

Βαθμός δυσκολίας:

Η κατασκευή θα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με άνεση και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού παιδιά από 8 ετών και άνω μέχρι και ενήλικες.

 

Το σύνολο της υπηρεσίας αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Υλικά κατασκευής
 • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της κατασκευής
 • Μεταφορά της στο χώρο της εκδήλωσης και μεταφορά της σε άλλο χώρο – εντός Θεσσαλονίκης μετά το πέρας της εκδήλωσης
 • Δύο άτομα συνεργείο προς υποστήριξη της δράσης και εκπαίδευση στελεχών της ΧΑΝΘ για τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση της κατασκευής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4.200 χωρίς ΦΠΑ –

5.208 € συμπ. ΦΠΑ 24%

 

 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων υπηρεσιών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 8-6-2020 έως 20-6-2020 στη ΧΑΝΘ,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.200 χωρίς ΦΠΑ και 5.208 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παράδοση του συνόλου του έργου, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μια αλλιώτικη Κυριακή», με ενδεικτική ημερομηνία υλοποίησης 14/2/2021 (η ημερομηνία ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων (π.χ. covid-19, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κτλ). Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί 1 μήνα πριν την εκδήλωση.

 

 • ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) έτος από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, λόγω της περίπτωσης μεταφοράς των εκδηλώσεων λόγω Κορωνοϊού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 έτος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

 

 

 

1.9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες από  8-7-2020 έως 20-7-2020, καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

 

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και 3) Ποινικό μητρώο4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

1.11 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, αυτή προβλέπεται να γίνει τμηματικά ως εξής:

-40% με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον παραδοθεί ηλεκτρονικό αρχείο με την απεικόνιση του εξοπλισμού, στη μορφή που θα είναι όταν κατασκευαστεί.

-60% με την παράδοση του εξοπλισμού

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφόσον η ΧΑΝΘ λάβει το αντίστοιχο ποσό από το φορέα χρηματοδότησης.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΧΑΝΘ

Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εδώ.

Share This