Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5031269 Δράση 8 ‘’Εξωτερικός σύμβουλος για την οικονομική και διοικητική διαχείριση της Πράξης’’.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  1. Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διοικητική και οικονομική διαχείριση της πράξης Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5031269, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει µε την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει έως τις 19/02/2021.
  3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ I. Υποστήριξη για τη σύναψη των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης

Ι.1. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν για την υλοποίηση της Πράξης µέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:

  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και υποστήριξη στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με την ομάδα έργου της ΧΑΝΘ.
  • Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης της ομάδας της ΧΑΝΘ που θα συντάσσει κατά τη διαδικασία δηµοσίευσης και διενέργειας των διαγωνισµών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων (λήψη προεγκρίσεων, ενέργειες δηµοσιότητας). ∆ιευκρινίζεται ότι η τεχνική υποστήριξη από το σύµβουλο δεν σχετίζεται µε τις εργασίες των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού. Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνεται εξειδικευµένη νοµική υποστήριξη που τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση προσφυγών ή ενστάσεων.

Ι.2. Εντοπισµός ενδεχόµενων κινδύνων / προβληµάτων που µπορεί να ανασχέσουν την οµαλή  υλοποίηση του προγραµµατισµένου έργου και διαµόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιµετώπισή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της Πράξης

ΙΙ.1. Υποστήριξη της ΧΑΝΘ στις υποχρεώσεις του έναντι της ∆ιαχειριστικής Αρχής: υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών, τεχνικών δελτίων υποέργων, τροποποιήσεων τεχνικών δελτίων πράξης και υποέργων, κλπ.

ΙΙ.2. Υποστήριξη της ΧΑΝΘ στην ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των συµβάσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, έως και την οριστική παραλαβή τους.

ΙΙ.3. Υποστήριξη στην οργάνωση και τήρηση των αρχείων της Πράξης.

ΙΙ.4.   Παροχή συµβουλών επί όλων εν γένει των συναφών µε το έργο θεµάτων που ανακύπτουν κατά   τη διάρκεια της σύµβασης και συνεχής και λεπτοµερής ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδο του Έργου.

ΙΙ.5. Υποστήριξη µε επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τις αρχές  του Προγράµµατος.

ΙΙ.6. Εντοπισµός ενδεχόµενων κινδύνων / προβληµάτων που µπορεί να ανασχέσουν την οµαλή  υλοποίηση του προγραµµατισµένου έργου και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιµετώπισή τους.

ΙΙ.7. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στη ΧΑΝΘ ανά 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης περιοδικές εκθέσεις, µε αναφορά στις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και τεκµηρίωσή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ. Υποστήριξη της ΧΑΝΘ κατά την εξειδίκευση του σχεδιασμού της Πράξης

ΙΙΙ.1: Υποστήριξη προς τη ΧΑΝΘ κατά την εξειδίκευση του σχεδιασµού της Πράξης: υποστήριξη στην εξειδίκευση της περιγραφής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και στον προγραµµατισµό των απαιτούµενων διαδικασιών,

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικά κριτήρια για την ανάθεση της σύµβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 1 παρόμοιο έργο την τελευταία 3ετία. Για την απόδειξη του ανωτέρου απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης ή του πρακτικού παραλαβής.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του Συμβούλου θα ανέλθει σε 13.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αναλογεί.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες από 12/6/2019 έως 25/6/2019, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ. στην διεύθυνση Ν. Γερμανού 1-Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000 Υπόψη κα. Αφροδίτη Λόλα και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία της ΧΑΝΘ.

Share This