Επιλογή Σελίδας

 

Πρόσκληση για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη

(ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ)

 στο πλαίσιο του έργου:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization»,

με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΝΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου,  για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του έργου «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927. Συγκεκριμένα, του αναφερόμενου παρακάτω ατόμου:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΑΜΟΙΒΗΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ115/4/2019 έως 15/8/2019

με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας από πόρους της ΧΑΝΘ

5320,20 € μικτές απολαβέςΘεσσαλονίκη,

Μουσείο μπάσκετ ΧΑΝΘ

 

 1. Περιγραφή θέσης και Αντικειμένου

 

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΧΑΝΘ»

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με εξειδίκευση στο αντικείμενο παιδαγωγού ή μουσειολόγου ή μουσειοπαιδαγωγού

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό στο επιστημονικό πεδίο της θέσης
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε παιδιά
 • Εμπειρία σε υλοποίηση εικαστικών εργαστηρίων σε παιδιά
 • Εμπειρία ως μέλος υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητες παρουσίασης και έκθεσης σε κοινό
 • Στοιχεία προσωπικότητας: επικοινωνιακή, συνεργατική, οργανωτική, διαχείριση κρίσεων

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 

 • Οργάνωση και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Παιδιά Νηπιαγωγείου/Δημοτικού Σχολείου
 • Επικοινωνία με διευθυντές σχολείων για οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών στο μουσείο μπάσκετ της ΧΑΝΘ
 • Υποδοχή σχολείων
 • Ξενάγηση στο μουσείο μπάσκετ της ΧΑΝΘ
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έργου
 • Διαχείριση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού

 

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εφόσον τους ζητηθούν.

 

Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών εφόσον ζητηθούν:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και σχετικές βεβαιώσεις από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες παρέχονται προς φυσικά πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποκρύπτονται επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η/Υ

Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται με τη προσκόμιση τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων. Ειδικότερα:

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014).
 • Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

 • Με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς ότι, κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τρόπος απόδειξης καλής γνώσης (Β2) αγγλικής γλώσσας:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

 1. Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ με εξειδίκευση στο αντικείμενο παιδαγωγού ή μουσειολόγου ή μουσειοπαιδαγωγού

απαραίτητη προϋπόθεση
 

Επιθυμητά Προσόντα

•       Εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε παιδιά

•       Εμπειρία σε υλοποίηση εικαστικών εργαστηρίων σε παιδιά

•       Εμπειρία ως μέλος υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων

 

0-40 με κριτήριο αξιολόγησης:

αποδεικτικά εμπειρίας

0 εμπειρία < 2 ετών

10 εμπειρία ως 4 έτη

20 εμπειρία ως 6 έτη

30 εμπειρία ως 8 έτη

40 εμπειρία > 10 έτη

 

Περαιτέρω γνώση του Αντικειμένου0-20 με κριτήριο αξιολόγησης: Κριτήριο συνάφεια τίτλου σπουδών

10- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

20 -Διδακτορικό σε συναφή θέματα.

Γνώση χειρισμού Η/Υ0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

5-Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Γνώση Αγγλικών0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

3 –  Πτυχίο Β2

4- Πτυχίο Γ1

5 –  Πτυχίο Γ2

Συνέντευξη

 

0-30 με κριτήριο αξιολόγησης:

•          Ικανότητες παρουσίασης και έκθεσης σε κοινό

•          Στοιχεία προσωπικότητας: επικοινωνιακή/ός, συνεργατική/ός, οργανωτική/ός, διαχείριση κρίσεων

 

ΣΥΝΟΛΟ100%

 

 

Share This