Επιλογή Σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 014

Χ.Α.Ν.Θ.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Πληροφορίες: Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο : + 30 2310 241 007

Fax : +30 2310 264 502

Email : [email protected]

 

Πρόσκληση για την παροχή Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «ΕλλάδαΒουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΝΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου,  για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του έργου «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927. Συγκεκριμένα, του αναφερόμενου παρακάτω ατόμου:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός1Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (21-10-2021) συμπεριλαμβανομένης και πιθανής παράτασηςΘεσσαλονίκη

 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων προβλέπεται και η διαδικασία της συνέντευξης από επιτροπή της ΧΑΝΘ, ακολουθώντας ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

 

 1. Περιγραφή θέσης και Αντικειμένου

 

Σύμβουλος για την επίβλεψη και την ομαλή διεκπεραίωση των κατασκευαστικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού.
 • Αποδεδειγμένη δεκαετής εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων και εγγραφή στο μητρώο ΜΕΚ της Δ15 με στις παρακάτω βαθμίδες:

         Οικοδομικά: βαθμίδα Δ  

  

   
          Βιομηχανικά Ενεργειακά: βαθμίδα Δ
 
 
 

 

Εμπειρία σε θέματα επίβλεψης Αθλητικών Μουσείων και Αθλητικών Χώρων (Ανοικτά και Κλειστά Γυμναστήρια)

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση του Νόμου περί Δημοσίων Έργων 4412/16
 • Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων INTERREG

 

Περιγραφή καθηκόντων ως Τεχνικός Σύμβουλος:

 • Μέλος επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής Αναδόχου στη φάση του Διαγωνισμού
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου
 • Μέλος επιτροπής παραλαβή του έργου.

 

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενο από αντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω:
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας / γνώσης
 5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται)
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι:
 • Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή
 • Έχω λάβει υπόψη μου το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης
 • Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας
 • Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος
 • Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών

(1)  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

(2)  Αντίγραφα των τίτλων σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

(3)  Εμπειρία

 1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2.  Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και σχετικές βεβαιώσεις από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες παρέχονται προς φυσικά πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποκρύπτονται επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.

 1. Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙΗ υποβολή σχετικού τίτλου σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής
• Εμπειρία σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ειδικότερα  εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού και συστήματα διαχείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων (BMS).

0-35 με κριτήριο αξιολόγησης:

αποδεικτικά εμπειρίας

0 εμπειρία < 2 ετών

10 εμπειρία ως 4 έτη

20 εμπειρία ως 8 έτη

30 εμπειρία ως 12 έτη

35 εμπειρία >12 έτη

Επιθυμητά Προσόντα

•       Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα

 

0-20 με κριτήριο αξιολόγησης: Κριτήριο τίτλος σπουδών

10- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

20 -Διδακτορικό Δίπλωμα

• Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευαστικών έργων αθλητισμού και μουσείων (γήπεδα, μουσεία κτλ)15
Συνέντευξη

0-30 με κριτήριο αξιολόγησης:

Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου, δυνατότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ικανότητα επικοινωνίας

ΣΥΝΟΛΟ100%
 1. Διαδικασία Υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι η 25-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής. Ο Φάκελος συμμετοχής θα περιέχει υπογεγραμμένο το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του προτύπου του που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί  στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ., στη διεύθυνση Ν. Γερμανού 1-Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000, Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, Υπόψη κα. Αφροδίτη Λόλα και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ.

 1. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση, εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι τυχόν ενστάσεις θα κριθούν από το ΔΣ της Χ.Α.Ν.Θ. εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Share This