Επιλογή Σελίδας

Αριθµ. Πρωτ.: 07/08-02-2021

Χ.Α.Ν.Θ.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Πληροφορίες: Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο : + 30 2310 241 007

Fax : +30 2310 264 502

Email : [email protected]

 

Πρόσκληση για την παροχή Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «ΕλλάδαΒουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ., ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου,  για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του έργου «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927. Συγκεκριμένα, του αναφερόμενου παρακάτω ατόμου:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΠΕ ειδικός σε θέματα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων1Από την υπογραφή της σύμβασης έως 21-10-2021Θεσσαλονίκη

 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων προβλέπεται και η διαδικασία της συνέντευξης από επιτροπή της ΧΑΝΘ, ακολουθώντας ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

 

 1. Περιγραφή θέσης και Αντικειμένου

 

Σύμβουλος ειδικός σε συγγραφή τευχών διαγωνισμών και διαδικασίες δημοσιότητας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Εμπειρία σε ζητήματα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων ιδιαίτερα με τον Ν. 4412/2016 (Συγγραφή Τευχών Δημοπράτησης, παροχή συμβουλών σε θέματα δημοσιότητας, διενέργειας διαγωνισμών κλπ)

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση του Αντικειμένου των Δημόσιων Συμβάσεων
 • Μεταπτυχιακό σε διαχείριση Έργων
 • Γνώσεις διαδικασιών και Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Υπεύθυνος για την υπόδειξη των διαθέσιμων διαδικασιών Δημοπράτησης ανάλογα με τον τύπο του προς ανάθεση αντικειμένου
 • Υπεύθυνος για τη συγγραφή των τευχών των διαγωνισμών (Διακηρύξεις Δημοπρασίας, Περιληπτικές Διακηρύξεις, ΤΕΥΔ κλπ)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην απαιτούμενη δημοσιότητα ανάλογα με τον τύπο του προς ανάθεση αντικειμένου και της διαδικασίας που ακολουθείται

 

Π1 Διακηρύξεις Δημοπρασίας.

Π2 Απολογιστική Έκθεση

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενο από αντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω:
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας / γνώσης
 5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται)
 6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ (αντίγραφα)
 7. Αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη γνώση ξένης γλώσσας)
 8. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι:
 • Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή
 • Έχω λάβει υπόψη μου το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης
 • Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας
 • Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος
 • Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών

(1)  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

(2)  Αντίγραφα των τίτλων σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

(3)  Εμπειρία

 1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και σχετικές βεβαιώσεις από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες παρέχονται προς φυσικά πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποκρύπτονται επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.

(4)  Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται με τη προσκόμιση τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων. Ειδικότερα:

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014).
 • Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

 • Με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς ότι, κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(5)  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Τρόπος απόδειξης καλής γνώσης (Β2) αγγλικής γλώσσας:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

 1. Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙΗ υποβολή σχετικού τίτλου σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής

 

Επιθυμητά Προσόντα

•       Γνώσεις διαδικασιών και Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

•       Γνώση χειρισμού Η/Υ

•       Γνώση Αγγλικών

 

Εμπειρία σε ζητήματα διαγωνισμών με τον Ν. 4412/2016 (Συγγραφή Τευχών Δημοπράτησης, παροχή συμβουλών σε θέματα δημοσιότητας, διενέργειας διαγωνισμών κλπ)

0-40 με κριτήριο αξιολόγησης:

αποδεικτικά εμπειρίας

0 εμπειρία < 2 ετών

10 εμπειρία ως 4 έτη

20 εμπειρία ως 6 έτη

30 εμπειρία ως 8 έτη

40 εμπειρία > 10 έτη

 

Γνώση του Αντικειμένου των Δημόσιων Συμβάσεων

0-20 με κριτήριο αξιολόγησης: Κριτήριο συνάφεια τίτλου σπουδών

10- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

20 -Διδακτορικό σε συναφή θέματα.

Γνώση χειρισμού Η/Υ

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

5-Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Γνώση Αγγλικών

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

3 –  Πτυχίο Β2

4- Πτυχίο Γ1

5 –  Πτυχίο Γ2

Γνώσεις διαδικασιών και Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

5-Ποιστοποίηση κατά ISO9001.

Συνέντευξη

0-30 με κριτήριο αξιολόγησης:

Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου, δυνατότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ικανότητα επικοινωνίας

ΣΥΝΟΛΟ100%
 1. Διαδικασία Υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι η 22-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής. Ο Φάκελος συμμετοχής θα περιέχει υπογεγραμμένο το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του προτύπου του που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί  στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ., στη διεύθυνση Ν. Γερμανού 1-Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000, Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, Υπόψη κα. Αφροδίτη Λόλα και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ.

 1. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση, εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι τυχόν ενστάσεις θα κριθούν από το ΔΣ της Χ.Α.Ν.Θ. εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Share This