Επιλογή Σελίδας

Τίτλος θέσης εργασίας: Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας
Ημερομηνία έναρξης: 10 Σεπτεμβρίου 2019
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη (κέντρο)
Διάρκεια Σύμβασης: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για 4 μήνες
Τύπος: ημιαπασχόληση (4 ώρες/ημέρα)

Ιστορικό του έργου:

Η κίνηση των Y.M.C.A. σε όλον τον κόσμο αναδεικνύει το μοντέλο μιας κοινωνίας που οι σχέσεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ακεραιότητα, αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Αυτό το μοντέλο κοινωνίας προωθεί η Χ.Α.Ν.Θ. από το 1921 στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην ανθρωπιστική της διάσταση μέσα από προγράμματα και δράσεις για την γνωριμία και αποδοχή των πολιτισμών. Στο πλαίσιο των παραπάνω η Χ.Α.Ν.Θ. υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της Δράσης 1 «ΔΙΑ-δρασις: Παιδικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στο σχολείο για παιδιά πρόσφυγες».

Περιγραφή θέσης:

Ο ρόλος του/της παιδαγωγού στη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου «ΔΙΑ-δράσις» είναι καίριος για τη διεξαγωγή του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσχολικής Ηλικίας» (Early Childhood Education and Care program). Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την πρώτη γλώσσα των παιδιών (αραβικά, κουρδικά, φαρσί κ.λπ.) αλλά και να προωθήσει την εκμάθηση ελληνικών για την ομαλότερη ένταξη στην τυπική εκπαίδευση. Ο/η παιδαγωγός θα εργαστεί κυρίως στην υλοποίηση του προγράμματος και θα συνεισφέρει στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση. Θα είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για παιδιά 2-4 ετών και η συνεργασία με δεύτερο/η παιδαγωγό είναι απαραίτητη. Πιο συγκεκριμένα:

Κύριες υπευθυνότητες:

 • Να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υποστηρίξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συμφωνία με τον/την συντονιστή/τρια του προγράμματος
 • Να υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να προσαρμόζει το υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών
 • Να είναι σε θέση να παρέχει γλωσσικό γραμματισμό στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με άλλες μαθησιακές περιοχές
 • Να είναι σε θέση να οργανώνει δραστηριότητες σε ομάδες
 • Να οργανώνει και να υλοποιεί κινητικές ή δημιουργικές δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνικές, κινητικές, επικοινωνιακές δεξιότητες)
 • Να συμπληρώνει επαρκώς και καθημερινά όλα τα σχετικά έγγραφα όπως απαιτείται για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος (φύλλα παρατήρησης, σχέδια μαθήματος, παρουσιολόγια)
 • Να διεξάγει καθημερινή παρατήρηση και αξιολόγηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος
 • Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών κατά τη διάρκεια γευμάτων, ξεκούρασης, φαρμακευτικής αγωγής, προσωπικής υγιεινής
 • Να διατηρεί ατομικό φάκελο μαθητή/τριας
 • Να διατηρεί τακτοποιημένο τον χώρο και να συμβάλλει στη διακόσμησή του
 • Να συνδράμει με την καταγραφή υλικού τεκμηρίωσης των δράσεων
 • Να διασφαλίζει φιλικό προς τα παιδιά και τους γονείς περιβάλλον παρέχοντας σεβασμό και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές που υιοθετεί το πρόγραμμα
 • Να αναγνωρίζει συμπτώματα συναισθηματικών ή αναπτυξιακών ζητημάτων στα παιδιά και να τα αναφέρει στον/στην συντονιστή/στρια
 • Να συμμετέχει σε οργανωμένες συναντήσεις με γονείς υπό την επίβλεψη του/της συντονιστής/τριας
 • Να συνιστά με τη συμπεριφορά του/της θετικό πρότυπο για τα παιδιά
 • Να προωθεί τις ιδέες του/της και να συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων για βελτίωση του προγράμματος σύμφωνα με την εξειδίκευσή του/της

Γενικές υπευθυνότητες:

 • Να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας / πρωτόκολλο συνεργασίας και τις πολιτικές της οργάνωσης
 • Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού
 • Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και να συμμετέχει σε οργανωτικές συναντήσεις
 • Να αναφέρει στον/στην συντονιστή/στρια σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
 • Να συμμετέχει σε αξιολόγηση της προσωπικής του/της προόδου και απόδοσης στην εργασία αν ζητηθεί από τους υπεύθυνους του προγράμματος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με Παιδαγωγική, Προσχολική Αγωγή, Βρεφονηπιοκομίας/ ή δίπλωμα ΙΕΚ με επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδικό σταθμό.
 • Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία στην προσχολική αγωγή και ιδιαίτερα στις ηλικίες 2-4 ετών.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη ενασχόληση με προσφυγικό ή μεταναστευτικό πληθυσμό.
 • Γνώση άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά, φαρσί, κουρδικά, τουρκικά, ουρντού θα συνεκτιμηθεί.
 • Γνώσεις ή εμπειρία σε αντικείμενα τεχνών, όπως μουσική, θέατρο κ.λπ.
 • Εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Δεξιότητες

 • Να είναι ευχάριστος/η και υποστηρικτικός/ή με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας
 • Να είναι σε θέση να εργάζεται σε συνθήκες υπό πίεση
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται συγκρούσεις και να επιλύει προβλήματα
 • Να έχει επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Να νιώθει άνετα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας έως 30/08/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας / [όνομ/μο] επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σημειώστε οπωσδήποτε στοιχεία επικοινωνίας.

Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Share This