Επιλογή Σελίδας

 

Αριθµ. Πρωτ.: 453/30-5-2019

Χ.Α.Ν.Θ.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Πληροφορίες: Αφροδίτη Λόλα

Τηλέφωνο : + 30 2310 241 007

Fax : +30 2310 264 502

Email : [email protected]

 

Πρόσκληση για την παροχή Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

Δράση 1: δαπάνες πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών

 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ., ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 17 μηνών τριών (3) ατόμων,  για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269. Συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΠΕ ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά θέματα για τον συντονισμό της Πράξης

 

 

120-9-2019 έως 19-02-2021Θεσσαλονίκη
2 ΠΕ ειδικευμένοι σε περιβαλλοντικά θέματα και εκπαιδευτικές δράσεις220-9-2019 έως 19-02-2021Θεσσαλονίκη

 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων για όλες τις θέσεις προβλέπεται και η διαδικασία της συνέντευξης από επιτροπή της Χ.Α.Ν.Θ., ακολουθώντας ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης ανά θέση.

 

 1. Περιγραφή θέσεων και Αντικειμένου

 

 • Συντονιστής Ειδικός σε θέματα Περιβάλλοντος

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη Περιβάλλοντος
 • Εμπειρία σε ζητήματα αστικού περιβάλλοντος (διαχείριση αστικού περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων, επιπτώσεις χωρικών σχεδίων, σχεδιασμός / υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της ρύπανσης κλπ).

 

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση του Αντικειμένου της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 

 • Υπεύθυνος για την ορθή εξειδίκευση του έργου, την εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και την επικύρωση των Εκθέσεων προόδου και αποτελεσμάτων του έργου
 • Οργάνωση και διεύθυνση συναντήσεων με Φορείς (Δήμους)
 • Οργάνωση των ομάδων προσωπικού για το σχεδιασμό παρεμβάσεων και την καθοδήγηση των εμπλεκομένων στο έργο
 • Συντονισμό και συμμετοχή στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1 και 2.8, καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη των Παραδοτέων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας (Δράση 3) και συντονισμός της Ομάδας εξωτερικών Συμβούλων για τα παραδοτέα 3.1-3.5
 • Συμμετοχή στην σύνταξη του Σχεδίου αξιοποίησης και βιωσιμότητας της πράξης
 • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για την παρακολούθηση του έργου
 • Υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου στην σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων παρακολούθησης του έργου Συμμετοχή κυρίως ως προς τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οικονομικές και τεχνικές προβλέψεις και εκτιμήσεις).
 • Ευθύνη για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών.
 • Ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των κάτωθι παραδοτέων της Πράξης:

 

Π1 Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης.

Π2.1. «Μαθαίνω και συζητώ για το Περιβάλλον της πόλης μου – Αναλύω και Βελτιώνω το Περιβάλλον της Γειτονιάς μου».

Π2.2.1. Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον.

Π2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο.

Π3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.

Π3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή».

Π3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»

Π5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ.

Π6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης.

 

 • Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ειδικευμένος σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη Περιβάλλοντος ή συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών

 

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης στις ομάδες μαθητών – εθελοντών στους Δήμους του ΠΣΘ στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 (3 ως 5 ομάδες)
 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – προσέγγισης κατά τον σχεδιασμό των δράσεων 2.2 ως 2.6.
 • Συμμετοχή στην εκπαιδευτική ημερίδα 2.8.
 • Επιστημονική υποστήριξη στα παραδοτέα της Δράσης 3 (παραδοτέα 3.1-3.5) σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των κάτωθι παραδοτέων της Πράξης:

 

Π1 Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης.

Π2.1. «Μαθαίνω και συζητώ για το Περιβάλλον της πόλης μου – Αναλύω και Βελτιώνω το Περιβάλλον της Γειτονιάς μου».

Π2.2.1. Δημιουργία, παραγωγή και διανομή βιβλίου Comic σε σχέση με τον εθελοντισμό και το Αστικό Περιβάλλον.

Π2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο.

Π3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.

Π3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή».

Π3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»

Π5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενο από αντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω :
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας / γνώσης
 5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται)
 6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ (αντίγραφα)
 7. Αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη γνώση ξένης γλώσσας)
 8. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι :
 • Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή
 • Έχω λάβει υπόψη μου το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης
 • Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 • Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας
 • Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος
 • Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών

 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

 • Εμπειρία
 1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και σχετικές βεβαιώσεις από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες παρέχονται προς φυσικά πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποκρύπτονται επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.

 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται με τη προσκόμιση τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων. Ειδικότερα:

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014).
 • Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

 • Με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς ότι, κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Τρόπος απόδειξης καλής γνώσης (Β2) αγγλικής γλώσσας:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

 1. Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ %
Πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη ΠεριβάλλοντοςΗ υποβολή σχετικού τίτλου σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχήςΠτυχίο ΑΕΙ  στην επιστήμη Περιβάλλοντος ή συναφές αντικείμενοΗ υποβολή σχετικού τίτλου σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής
Γνώση του Αντικειμένου της Βιώσιμης Αστικής – Χωρικής Ανάπτυξης

0-20 με κριτήριο αξιολόγησης:  Κριτήριο συνάφεια τίτλου σπουδών

10- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

20 -Διδακτορικό

σε συναφή θέματα.

Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα περιβάλλοντος

0-20 με κριτήριο αξιολόγησης:

 

Κριτήριο συνάφεια τίτλου σπουδών

10- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

20 -Διδακτορικό για θέματα περιβάλλοντος

 

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

5-Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

5-Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Γνώση Αγγλικών

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

3 –  Πτυχίο Β2

4- Πτυχίο Γ1

5 –  Πτυχίο Γ2

Γνώση Αγγλικών

0-5 με κριτήριο αξιολόγησης:

0 – Μη ύπαρξη πιστοποίησης

3 Πτυχίο Β2

4- Πτυχίο Γ1

5 Πτυχίο Γ2

Εμπειρία σε ζητήματα προστασίας αστικού περιβάλλοντος / διαχείρισης περιβάλλοντος

0-40 με κριτήριο αξιολόγησης:

αποδεικτικά εμπειρίας

0 εμπειρία < 2 ετών

10 εμπειρία ως 4 έτη

20 εμπειρία ως 6 έτη

30 εμπειρία ως 8 έτη

40 εμπειρία > 10 έτη

Διδακτική εμπειρία

0-40 με κριτήριο αξιολόγησης: αποδεικτικά εμπειρίας

0 εμπειρία < 2 ετών

10 εμπειρία ως 4 έτη

20 εμπειρία ως 6 έτη

30 εμπειρία ως 8 έτη

40 εμπειρία > 10 έτη

Συνέντευξη0-30 με κριτήριο αξιολόγησης: 0-30 με κριτήριο αξιολόγησης:
ΣΥΝΟΛΟ100%  100%
 1. Διαδικασία Υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι η 30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής.  Ο Φάκελος συμμετοχής θα περιέχει υπογεγραμμένο το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του προτύπου του που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί  στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ., στη διεύθυνση Ν. Γερμανού 1-Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000, Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, Υπόψη κα. Αφροδίτη Λόλα και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ.

 1. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση, εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι τυχόν ενστάσεις θα κριθούν από το Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ. εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

Share This