Επιλογή Σελίδας

Με απόφασή της η Χ.Α.Ν.Θ. παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου. Κλειστό κέντρο Ψυχαγωγίας» με προϋπολογισμό 223.023,72 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) η οποία δημοσιεύθηκε στις 13-01-2022.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21-2-2022 και ώρα 14.00

Τόπος υποβολής προσφορών: Νικολάου Γερμανού 1 – Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό Μπέγκας Αθανάσιος 2316001000

Share This